De algemene voorwaarden van Tdm2

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden omtrent de dienstverlening van Tdm2. Deze gaan onder meer over de uitvoering van een opdracht, betaling en aansprakelijkheid. Je hebt wel eens interessantere content gelezen maar ik probeer de voorwaarden zo helder mogelijk te beschrijven.

Inhoudsopgave

 1. Gebruikte termen en hun betekenis
 2. Inachtnemingen
 3. Toepassing van deze algemene woorwaarden
 4. Aard van de Overeenkomst
 5. Aanvang, duur en beëindiging van de Overeenkomst
 6. Uitvoering van de werkzaamheden
 7. Tarieven en vergoedingen
 8. Facturering
 9. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring
 10. Geheimhouding
 11. Rechten van intellectueel eigendom
 12. Exclusiviteit
 13. Wijzigingen
 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Gebruikte termen en hun betekenis

In deze algemene voorwaarden komen sommige termen veelvuldig terug. Hieronder lees je wat er met deze termen wordt bedoeld.

Tdm2
Tdm2, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60097884.
Opdrachtgever
Alle natuurlijke en rechtspersonen voor wie Tdm2 op basis van een overeenkomst diensten en/of werkzaamheden verricht.
Partijen
Tdm2 en de Opdrachtgever gezamenlijk.
Klant
De organisatie bij welke of ten behoeve waarvan werkzaamheden worden verricht.
Opdracht
De door Tdm2 te verrichten werkzaamheden voor de Opdrachtgever of Klant.
Overeenkomst
Het contract waarin de algemene afspraken tussen Tdm2 en de Opdrachtgever zijn vastgelegd.
Werkopdracht
Nadere afspraken met betrekking tot de concrete Opdracht die uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

2. Inachtnemingen

 1. Tdm2 verricht werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep.

 2. Tdm2 is als zodanig ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 3. Tdm2 komt zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst aangaande omzetbelasting, inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen stipt na.

3. Toepassing van deze algemene woorwaarden

 1. Deze algemene woorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, opdrachtbevestigingen, opdrachten tot dienstverlening en overige contracten en overeenkomsten van Tdm2 met opdrachtgevers.

 2. Afwijkingen op deze algemene woorwaarden zijn alleen bindend als Tdm2 hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Tevens dient het akkoord hiervoor door Tdm2 schriftelijk of per e-mail te zijn bevestigd. Aan deze overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor latere opdrachten.

  Als voor een Opdracht een opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan is de inhoud van dat document voor wat betreft overenkomende onderwerpen leidend ten opzichte van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn in dat geval een aanvulling op de gebieden die in de opdrachtbevestiging niet worden belicht.

 3. Als één of meer bepalingen van deze algemene woorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene woorwaarden van toepassing. Tdm2 en de Opdrachtgever zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe, overeengekomen bepalingen. Hierbij wordt indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen, ook van toepassing op elke (vervolg)offerte, (vervolg)overeenkomst, (vervolg)opdracht en/of opdrachtbevestiging die voortbouwt en/of voortvloeit uit een eerder gesloten Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor Tdm2 alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail is aanvaard.

4. Aard van de Overeenkomst

 1. Tdm2 is bereid en in staat de door de Opdrachtgever of Klant gegeven Opdracht en de in dat kader gevraagde werkzaamheden te verrichten.

 2. Partijen zullen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met als uitdrukkelijke bedoeling en voorwaarde dat deze afspraken en de uitvoering daarvan noch tussen hen, noch tussen de Klant en Tdm2 als een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW, als een uitzendrelatie als bedoeld in artikel 7:690 BW, of als een fictieve dienstbetrekking van tussenkomst kan worden gekwalificeerd.

 3. Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten en daartoe de Overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

 4. Nadere afspraken met betrekking tot de concrete Opdracht zullen in een bijlage bij de Overeenkomst worden opgenomen.

 5. Partijen wensen hun rechtsverhouding nader te regelen en vast te leggen in de Overeenkomst.

 6. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Tdm2 ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

5. Aanvang, duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Tdm2 de mededeling van de Opdrachtgever ontvangt waarin wordt aangegeven dat de Overeenkomst door de Opdrachtgever wordt aanvaard. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.

 2. De Opdracht wordt als aanvaard beschouwd als de Opdrachtgever ermee instemt, of die indruk wekt, om werkzaamheden te verrichten die binnen de omschrijving van de Opdracht vallen. Dit is ook het geval als de Opdrachtgever op dat moment nog niet expliciet heeft aangegeven akkoord te gaan met de Opdracht (doordat bijvoorbeeld een ondertekende Overeenkomst ontbreekt). Tdm2 zal de Opdrachtgevr in dit geval kenbaar maken dat de Opdracht als aanvaard is beschouwd.

 3. Als de Opdracht mondeling is verstrekt, of als de Overeenkomst (nog) niet is aanvaard, dan wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Tdm2 op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

 4. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd of voor de duur van het project zoals vermeld in de Werkopdracht en eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of door het eindigen van het project waarvoor Tdm2 is ingeleend.

 5. Deze Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang op de dag waarop:

  • Tdm2, Opdrachtgever of Klant in (voorlopige) surseance van betaling verkeert;
  • Tdm2, Opdrachtgever of Klant in staat van faillissement is verklaard;
  • Tdm2, Opdrachtgever of Klant door beslaglegging, onder curatele stelling of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen is verloren;
  • Tdm2, Opdrachtgever of Klant wordt ontbonden of een gebeurtenis zich heeft voorgedaan die de ontbinding tot gevolg heeft;
  • De bestuurder van Tdm2 overlijdt.

6. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Tdm2 accepteert de Werkopdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het resultaat van de werkzaamheden. Tdm2 is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht deze naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Klant of Opdrachtgever.

 2. De Opdrachtgever of Klant verstrekt Tdm2 alle bevoegdheden en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

 3. De Opdrachtgever of Klant kan aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de werkzaamheden. Dit kan voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de Werkopdracht raakt.

 4. Tdm2 deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Werkopdracht nodig is, afstemming met de Klant of Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

 5. Tdm2 garandeert dat de werkzaamheden zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Hierbij heeft Tdm2 het recht om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren als dit wordt vereist voor een goede uitvoering van de overeengekomen Opdracht. Tdm2 is en blijft de verantwoordelijke partij richting de Opdrachtgever.

 6. Tdm2 heeft het recht, maar is nooit verplicht, om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten als onvolkomenheden worden geconstateerd in de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan Tdm2 verstrekte bronmaterialen, eisen of specificaties. De werkzaamheden zullen weer worden opgepakt zodra de Opdrachtgever de desbetreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 7. Tdm2 heeft het recht om werkzaamheden (tijdelijk) niet of beperkt uit te voeren wanneer de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover Tdm2 niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

7. Tarieven en vergoedingen

 1. Het in de Werkopdracht vermelde uurtarief is exclusief BTW en inclusief reiskosten voor woon-werkverkeer, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Indien op verzoek van de Klant reizen (werk-werk) worden gemaakt, heeft Tdm2 recht op een vergoeding op basis van de gereden kilometers van postcode naar postcode. Indien hierover discussie ontstaat, zullen de gereden kilometers aan de hand van de website van de ANWB worden berekend.

 3. Kosten gemaakt door Tdm2 bij de uitoefening van zijn werkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking wanneer de Opdrachtgever of Klant vooraf toestemming heeft gegeven voor het maken van deze kosten. Tdm2 zal de goedgekeurde kostendeclaratie aan zijn factuur hechten.

 4. Alleen de uren die daadwerkelijk door Tdm2 zijn gewerkt in het kader van de Werkopdracht worden aan Tdm2 vergoed. Reisuren in verband met woon-werkverkeer, pauzes, tijd voor eigen administratie en kwaliteitsontwikkeling- en bewaking zijn voor rekening van Tdm2.

 5. Indien Tdm2 op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Opdracht heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Tdm2 ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is.

  Bedragen die Tdm2 vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8. Facturering

 1. Tdm2 verstuurt zijn factuur per kalendermaand via e-mail.

 2. Opdrachtgever betaalt de facturen van Tdm2 binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij Opdrachtgever uit hoofde van de wet of deze Overeenkomst een opschortingsrecht heeft.

 3. Wanneer Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is zij verplicht tot betaling van het verschuldigde bedrag, een boete van 2% over dit bedrag per overschrijding van de betalingstermijn, de wettelijke rente van het verschuldigde bedrag en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten zoals de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureau's.

9. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

 1. Tdm2 zal zich voldoende verzekeren ter zake zijn aansprakelijkheden, voor zover gebruikelijk in de branche, voor de werkzaamheden die hij verricht met betrekking tot de Overeenkomst.

 2. De Opdrachtgever moet Tdm2 alle niet aan Tdm2 toe te rekenen schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de Opdracht lijdt ten gevolge van de verwezenlijking van het aan de Opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s, welke de uitoefening van het beroep van Tdm2 naar zijn aard meebrengt te buiten gaan.

 3. Tdm2 is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

 4. Iedere aansprakelijkheid van Tdm2 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

 5. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed, met een maximum van € 5.000,- (exclusief BTW). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tdm2.

 6. De aansprakelijkheid van Tdm2 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Tdm2 direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Tdm2 ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tdm2 in staat is adequaat te reageren.

 7. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Tdm2 door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Tdm2 kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

10. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht aan elkaar verstrekken, vetrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.

 2. Tdm2 mag de kennis die hij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Opdracht gebruiken voor anderen opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

 3. De verplichtingen uit dit artikel blijven geldig na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

11. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Deze algemene voorwaarden strekken niet tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Alle rechten van intellectueel eigendom blijven berusten bij de partij die deze inbrengt bij de uitvoering van de Overeenkomst. Tdm2 verstrekt hierbij aan Opdrachtgever een niet exclusief recht tot gebruik op hetgeen specifiek in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst voor Opdrachtgever of Klant is ontwikkeld.

 2. Voor zover Tdm2 zelf tools inbrengt bij de uitvoering van de Overeenkomst draagt hij ervoor zorg dat hij beschikt over de juiste licentierechten voor de uitvoering van de Overeenkomst. Tdm2 stelt Klant vrij van claims van derden met betrekking tot schending van rechten op deze licenties.

 3. Voor zover Klant of Opdrachtgever zorgdraagt voor ter beschikking stelling van de tools voor de uitvoering van de Overeenkomst draagt de aanleverende partij zorg voor de juiste licentierechten voor Tdm2 ter uitvoering van de Overeenkomst. De Klant of Opdrachtgever stelt Tdm2 vrij van claims van derden met betrekking tot schending van rechten op deze licenties.

12. Exclusiviteit

Partijen komen uitdrukkelijk geen relatie- en/of concurrentiebeding overeen, zodat Tdm2 niet onredelijk wordt beperkt in het verwerven en uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers. Indien de belangen van Opdrachtgever en/of de Klant hierdoor worden geschaad, dan is Tdm2 gehouden hiervan melding te maken en over een oplossing met Opdrachtgever in gesprek te treden.

13. Wijzigingen

 1. Tdm2 mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

 2. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Tdm2 steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Tdm2 en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. De Opdrachtgever die bij Tdm2 kenbaar maakt dit specifieke lid te hebben gelezen, verkrijgt het recht op een reep chocolade naar keuze die bij ontvangst van de volgende factuur persoonlijk zal worden overhandigd.

 3. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Tdm2 die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en/of de tot stand gekomen Werkopdracht(en) zullen Opdrachtgever en Tdm2 in eerste instantie in onderling overleg proberen op te lossen. Bij gebreke van een regeling zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.